Pravila v predizboru

ŽIRIJA: PRAVILA V PREDIZBORU

I.

Žirija v predizboru bo sestavljena iz treh uglednih glasbenikov, ki jih bo imenoval organizator Mednarodnega tekmovanja Festivala Ljubljana – trobilni kvinteti in kvarteti (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje).

II.

Žirija v predizboru bo delovala v skladu s Pravili v predizboru in Splošnimi pravili tekmovanja.

III.

Splošna naloga žirije v predizboru bo oceniti vse posamezne zasedbe in uvrstiti najboljše zasedbe v 1. etapo tekmovanja.

IV.

Vsak žirant mora poslušati in oceniti vse zasedbe iz predizbora.

V.

V predizboru bodo ocenjeni posnetki, ki so jih predložile zasedbe, kot je zahtevano v Splošnih pravilih tekmovanja, in dokumenti, ki so jih priložile prijavnici.

VI.

Po pregledu posamezne zasedbe (poslušanju njihovih videoposnetkov in preučevanju priloženih dokumentov) bodo žiranti izpolnili spletni ocenjevalni obrazec. Žiranti bodo upoštevali  videoposnetek in vse dokumente, ki so bili naloženi skupaj s prijavnico. Žirija bo zasedbe ocenjevala z numeričnimi vrednostmi od 1 do 5, pri čemer bo število 1 predstavljalo najslabšo, 5 pa najboljšo oceno.

VII.

Po dokončanem ocenjevanju vseh zasedb bo organizator tekmovanja izračunal aritmetično sredino ocen vseh posameznih zasedb na dve decimalni mesti natančno, tako, da se bo seštevek vseh ocen delil s številom žirantov, ki so podali svojo oceno. Po prejetih ocenah in opravljenih izračunih bo organizator žiriji v predizbora predstavil rezultate. Če bo potrebno, lahko žirija iz predizbora ponovno, brez debate, ponovno oceni zasedbe, ki bodo dosegle enako število točk, tako da v 1. etapo tekmovanja ter v čakalno vrsto napreduje ravno pravo število zasedb. Imena uspešnih zasedb bodo nato javno objavljena na spletni strani tekmovanja po abecednem vrstnem redu.

VIII.

Žirija iz predizbora bo v 1. etapo tekmovanja praviloma uvrstila najmanj 15 in največ 20 zasedb. Žirija bo določila tudi 5 zasedb, ki bodo uvrščene na čakalno listo.

IX

Pred objavo rezultatov žiranti ne smejo javno predstaviti svojih mnenj o zasedbah iz predizbora. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani organizatorja najpozneje 21. oktobra 2024.

X.

Odločitve žirije iz predizbora so dokončne in ne morejo biti predmet pritožbe.

XI.

V izrednih okoliščinah (v primeru kršitve predpisov, navedenih v pravilih iz predizbora) lahko organizator tekmovanja kaznuje in odslovi člana žirije.

XII.

O vseh vprašanjih, ki jih ne bo mogoče razrešiti na podlagi teh pravil, bodo razpravljali člani žirije iz predizbora. Rešitve, sprejete na ta način, bo nato potrdil organizator tekmovanja.