Splošni pogoji Festivala Ljubljana

 

SPLOŠNI POGOJI NAKUPA VSTOPNIC IN HIŠNI RED JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA

Splošni pogoji poslovanja javnega zavoda Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 5053277000, davčna številka: SI 74608002, št. vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (v nadaljevanju: Splošni pogoji in Festival Ljubljana), urejajo pravice in obveznosti obiskovalcev dogodkov v organizaciji Festivala Ljubljana (v nadaljevanju: kupci) ter pravice in obveznosti Festivala Ljubljana v razmerju do obiskovalcev.

Kontaktni podatki Festivala Ljubljana so:

 • telefonska številka: +386 (0)1 241 60 00
 • e-pošta: info@ljubljanafestival.si,
 • spletno mesto: www.ljubljanafestival.si.

I. HIŠNI RED FESTIVALA LJUBLJANA

1. člen
Splošno

1. 1. Obiskovalci in obiskovalke (v nadaljevanju se za oba spola uporablja beseda: obiskovalec) prireditev Festivala Ljubljana so dolžni ob prihodu na prizorišče izklopiti mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile potek prireditve.

1. 2. Kakršnokoli zvočno in/ali slikovno snemanje ali fotografiranje prireditev Festivala Ljubljana je strogo prepovedano. Festival Ljubljana ima pravico obiskovalca, ki ravna v nasprotju s to točko, odstraniti s prizorišča prireditve. V tem primeru obiskovalec nima pravice do kakršnegakoli nadomestila za kupljeno vstopnico in odgovarja Festivalu Ljubljana za morebitno škodo, ki bi Festivalu Ljubljana nastala kot posledica navedenega ravnanja obiskovalca.

1. 3. Festival Ljubljana ima pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišč in ure začetka prireditve, in sicer v primerih, kot so, vendar ne izključno: bolezen izvajalcev, vremenske razmere, ki onemogočajo izvedbo dogodka, druga višja sila, dejanje obiskovalcev v nasprotju s Splošnimi pogoji.

1. 4. V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi z 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

1. 5. Obiskovalci se z udeležbo na prireditvi strinjajo, da se lahko pojavijo na posnetku pri prenosu slike in zvoka na oziroma iz prireditve. Obiskovalci v takšnem primeru niso upravičeni do odškodnine oziroma kakršnegakoli drugačnega nadomestila, prav tako se obiskovalci izrecno odpovedujejo uveljavljanju kakršnihkoli drugih in/ali drugačnih zahtevkov v zvezi s tem.

1. 6. Na prizorišče ni dovoljen vnos dežnikov, steklenic, kozarcev, palic, orožja in drugih nevarnih predmetov.

1. 7. Živalim na prizorišče ni dovoljen vstop.

2. člen
Poletno gledališče Križank

2. 1. Del prizorišča, ki je v Poletnem gledališču Križank namenjen obiskovalcem, ni pokrit, kar pomeni, da so obiskovalci v primeru slabega vremena (dež, veter ipd.) lahko izpostavljeni neugodnim vremenskim razmeram, pri čemer se Festival Ljubljana ne zavezuje, da bo v takšnih primerih spremenil program, lokacijo prizorišča in/ali uro začetka dogodka.

2. 2. Sedeži v vrstah: 9.a, 14. in 15., sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder Poletnega gledališča Križank. Obiskovalci prireditev, ki bodo prireditev spremljali iz navedenih sedežev, nimajo pravice do znižanja kupnine, prav tako nimajo pravice do vračila kupnine, niti do kakršnegakoli nadomestila za vstopnico. Šteje se, da se obiskovalec z nakupom vstopnice za navedene sedeže, strinja z navedenimi lastnostmi predmetnih sedežev.

3. člen
Prireditve z rezervno lokacijo in/ali rezervnim terminom

3. 1. Festival Ljubljana si pridržuje pravico do izvedbe prireditve na rezervni lokaciji in/ali v rezervnem terminu.

3. 2. V primeru izvedbe prireditve iz točke 3.1. na rezervni lokaciji in/ali v rezervnem terminu bosta izbrana lokacija oziroma termin objavljena najkasneje na dan dogodka na spletni strani: ljubljanafestival.si.

V primeru izvedbe prireditve na rezervni lokaciji in/ali v rezervnem terminu obiskovalec oziroma kupec ni upravičen niti do znižanja kupnine, niti do  vračila kupnine, niti do kakršnegakoli nadomestila in niti do menjave vstopnice za drugo prireditev Festivala Ljubljana.

4. člen
Gibalno ovirane osebe

4. 1. Festival Ljubljana gibalno oviranim osebam na invalidskem vozičku omogoča prost vstop na prireditve.

4. 2. Gibalno ovirane osebe, ki se želijo udeležiti prireditve Festivala Ljubljana, morajo svojo željo po udeležbi obvezno predhodno najaviti, in sicer na telefonsko številko 01 241 60 26 oziroma 01 241 60 28.

4. 3. Prost vstop na prireditve je osebam iz prejšnje točke omogočen do zapolnitve prostih mest, pri čemer se prosta mesta dodelijo osebam po načelu vrstnega reda po trenutku prijave.

4. 4. Spremljevalec gibalno ovirane osebe mora vstopnico kupiti.

4.5. Festival Ljubljana kot partner projekta Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z EU kartico ugodnosti za invalide vsem imetnikom EU invalidske kartice zagotavlja 10% popust ob nakupu vstopnic za vse prireditve Festivala Ljubljana, razen za koprodukcijske prireditve in prireditve, pri katerih je izrecno določeno, da popusti ne veljajo. Popust velja na 1 vstopnico in ni prenosljiv. Poznejše uveljavljanje popusta ni mogoče.

4.6. Obiskovalci z Evropsko kartico ugodnosti za invalide lahko uveljavljajo popust na nakup vstopnic tudi na dan dogodka.

4.7. Popust je mogoče uveljavljati le osebno pri blagajni Križank ob predložitvi veljavne EU kartice ugodnosti za invalide.

4.8. Popusti se med seboj ne seštevajo.

II. PRODAJA VSTOPNIC
5. člen
Nakup vstopnic

5. 1. Vstopnice za prireditve v organizaciji Festivala Ljubljana je mogoče kupiti pri blagajni Križank, preko spleta na spletni strani: ljubljanafestival.si, Petrolovih bencinskih servisih, v trafikah 3V2, na Pošti Slovenije in Eventimovi spletni strani. 

5. 2. Na dan dogodka je vstopnice mogoče kupiti tudi na mobilnih blagajnah na prizorišču dogodka.

5. 3. Pravnim osebam je omogočeno pisno naročilo vstopnic po predračunu. Tako naročilo je za pravno osebo obvezujoče.

Ob nakupu vstopnice je kupec dolžan takoj preveriti ustreznost datuma, časa in lokacije prireditve ter ustreznost izbranega sedeža. Morebitne napake na izpisu vstopnice je kupec dolžan nemudoma sporočiti prodajalcu na prodajnem mestu, na katerem je kupil vstopnico.

6. člen
Plačilna sredstva

6. 1. Na prodajnih mestih Festivala Ljubljana je nakup mogoče opraviti:

 • z gotovino,
 • s plačilnimi, kreditnimi in debetnimi karticami (Maestro, Mastercard, Visa),
 • z darilnim bonom.

6. 2. Vstopnica ne velja kot račun, s čimer se kupec izrecno strinja.

7. člen
Pooblaščena prodajna mesta

7. 1. Vstopnice za prireditve v organizaciji Festivala Ljubljana je mogoče kupiti tudi na pooblaščenih prodajnih mestih prodajne mreže Eventim SI d.o.o., Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, matična številka: 1868993000, davčna številka: 67811175 (v nadaljevanju: Eventim SI).

8. člen
Spletna prodaja

8. 1. Nakup vstopnic preko spleta urejajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani eventim.si, ki so objavljeni na spletnem naslovu: https://www.eventim.si/si/splosni_pogoji/.

9. člen
Strošek obdelave nakupa

9. 1. Za nakup pri blagajni Križank se strošek obdelave nakupa ne zaračuna.

9. 2. Izvajalec Eventim SI si skladno s svojimi splošnimi pogoji pridružuje pravico, da za nakupe na spletni strani eventim.si, ljubljanafestival.si in pooblaščenih prodajnih mestih, obračuna strošek obdelave nakupa. V primeru odpovedi dogodka se kupcu strošek obdelave nakupa ne povrne.

10. člen
Rezervacija vstopnic

10. 1. Vstopnic ni mogoče rezervirati.

11. člen
Veljavnost vstopnic

11. 1. Vstopnice za obisk prireditev v organizaciji Festivala Ljubljana so veljavne na dan prireditve.

11. 2. Posamezna vstopnica velja samo za enkratni vstop.

12. člen
Varovanje vstopnic

12. 1. Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati.

12. 2. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s posamezno identifikacijo (črtno kodo). Obiskovalci so dolžni črtno kodo ustrezno varovati tako pred izgubo kot tudi fizično poškodbo ali neavtoriziranim kopiranjem (na primer, vendar ne izključno, zaradi objave vstopnice na socialnih omrežjih) in posredovanjem. Vsaka naslednja vstopnica z isto identifikacijo je avtomatično neveljavna.

12. 3. Z uporabo avtorizirane vstopnice se obiskovalec zavezuje spoštovati vsa pravila glede obnašanja na prireditvah Festivala Ljubljana, ki so navedena v teh Splošnih pogoji, in vsa posebna glede konkretne prireditve, s katerimi seznani Festival Ljubljana in/ali tretja oseba po navodilu Festivala Ljubljana obiskovalca pred in/ali med konkretno prireditvijo.

13. člen
Vračilo denarja in menjava vstopnic

13. 1. V skladu z 12. točko 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, pri pogodbah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Naročila vstopnic po telefonu, elektronski pošti ali preko spleta so zato zavezujoča in jih ni mogoče vrniti ter zanje zahtevati vračila denarja. Navedeno velja tudi za vstopnice, kupljene preko spletne strani Eventim.si (https://www.eventim.si/si/).

13. 2. V primeru, da je prireditev prekinjena ali da prireditev ni izvedena zaradi izpada električne energije, hrupa, vremena ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika ali višje sile (v nadaljevanju: razlogi za prekinitev), obiskovalec oziroma kupec ni upravičen do vračila kupnine, menjave vstopnice ali kakršnegakoli drugega nadomestila za kupljeno vstopnico.

13. 3. V primeru odpovedi prireditve, razen iz razlogov pod točko 13.2., ima obiskovalec oziroma kupec skladno s temi splošnimi pogoji ob predložitvi vstopnice in računa za plačljivo vstopnico pravico do povrnitve kupnine ali pravico do menjave plačljive vstopnice za vstopnico za katerokoli drugo prireditev Festivala Ljubljana. Predložena vstopnica se šteje za avtorizirano, kar pomeni, da je Festival Ljubljana za eno originalno vstopnico dolžan povrniti zgolj eno kupnino.

Menjava vstopnice skladno s točko 13. 3. teh splošnih pogojev je mogoča zgolj v primeru plačljivih vstopnic, pod pogojem, da so za izbrano prireditev še na voljo proste vstopnice in  da obiskovalec oziroma kupec doplača morebitno razliko v ceni vstopnice.

13. 4. Menjava vstopnic ni mogoča za prireditve, ki so organizirane v koprodukciji z drugimi organizatorji.

13. 5. Obiskovalec oziroma kupec lahko pravico do povrnitve kupnine za plačljivo vstopnico uveljavi na prodajnem mestu, kjer je bila vstopnica kupljena.

13. 6. V primeru spletnega nakupa vstopnice obiskovalec oziroma kupec uveljavlja pravice do menjave ali vračila kupnine na spletnem prodajnem mestu prodajalca eventim.si (Eventim Si d.o.o., Celovška cesta 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, EU). E-poštni naslov prodajalca je: info@eventim.si.

13. 7. Menjava oziroma vračilo kupnine za plačljive vstopnice je možna v roku 30 dni od dneva odpovedane prireditve. Obiskovalcu oziroma kupcu se kupnina vrne v višini zneska, ki ga je obiskovalec oziroma kupec dejansko plačal za nakup vstopnice. V primeru menjave vstopnice se za menjalno razmerje upošteva vrednost vstopnice, ki jo je obiskovalec oziroma kupec dejansko plačal. Festival Ljubljana v nobenem primeru obiskovalcu oziroma kupcu, ki se je odločil za menjavo vstopnice, ne povrne morebitne razlike v ceni med prvotno kupljeno vstopnico in vstopnico za drugo prireditev. Z vračilom kupnine vstopnice postanejo neveljavne in se štejejo za avtorizirane.

13. 8. V primeru odpovedi, spremembe datuma dogodka ali spremembe v programu obiskovalec oziroma kupec od Festivala Ljubljana ni upravičen zahtevati povračila morebitnih dodatnih stroškov, na primer, vendar ne izključno,. stroškov potovanja in namestitve.

13. 9. Obiskovalec oziroma kupec v primerih iz točke 13. 4. teh Splošnih pogojev nima pravice do menjave ali vračila kupnine za vstopnico.

13. 10. Obiskovalec oziroma kupec za morebitne neizkoriščene vstopnice ni upravičen do povračila kupnine oziroma neizkoriščenih vstopnic ne more zamenjati za drugo vstopnico.

13. 11. V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic. Izgubo, krajo ali uničenje vstopnice je treba čim prej sporočiti Festivalu Ljubljana.

III. PRODAJA DRUGIH ARTIKLOV
14. člen
Darilni boni

14. 1. Nakup darilnih bonov je mogoče opraviti na blagajni Križank in na spletnih straneh ljubljanafestival.si in eventim.si. Darilni boni so unovčljivi na blagajni Križank in na spletnih straneh ljubljanafestival.si ter Eventim.si.

14. 2. Imetnik darilnega bona izdajatelja Festivala Ljubljana lahko darilni bon unovči za nakup vstopnice za katerokoli prireditev Festivala Ljubljana, pod pogojem, da je za izbrano prireditev na voljo prosta vstopnica.

14. 3. Vrednost darilnega bona je označena na darilnem bonu in ni izplačljiva v gotovini. V primeru, da je cena vstopnice višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko v ceni doplačati. V primeru, da je cena vstopnice nižja od vrednosti darilnega bona, Festival Ljubljana imetniku darilnega bona ni dolžan izplačati razlike v vrednosti darilnega bona.

14. 4. Darilni bon je prenosljiv in se lahko prenese na tretjo osebo brez omejitev, unovčiti pa ga je treba v roku 5 let od datuma izdaje.

15. člen
Prodaja vstopnic za druge organizatorje prireditev v prostorih Festivala Ljubljana

15. 1. Festival Ljubljana za druge organizatorje prireditev nudi možnost najema prireditvenih prostorov v kompleksu Križank.

15. 2. Festival Ljubljana je v nekaterih primerih le posrednik pri prodaji vstopnic in ni odgovoren za povračilo denarja za kupljene vstopnice.

15. 3. Ob nastanku nepredvidenih okoliščin bo organizator iz prve točke tega člena, najkasneje v osmih (8) dneh obvestil kupca o možnostih vračila denarja. Festival Ljubljana v nobenem primeru ne odgovarja obiskovalcem prireditev drugih organizatorjev niti poleg niti namesto drugega organizatorja, s čimer se obiskovalci izrecno strinjajo.

15. 4. Kadar Festival Ljubljana nastopa kot ponudnik prireditvenih prostorov v kompleksu Križank oziroma soorganizator dogodka/prireditve, kupca ni dolžan obvestiti o morebitnih upravičenih spremembah v zasedbi ali izvedbi.

15. 5. Kadar Festival Ljubljana nastopa kot posrednik pri prodaji vstopnic, na svoji spletni strani ni dolžan objavljati morebitnih sprememb v izvedbi dogodka ali prireditve drugega organizatorja. Festival Ljubljana v takem primeru prav tako ni dolžan povrniti morebitnih dodatnih stroškov imetnikov vstopnic, kot na primer, vendar ne izključno stroškov potovanja in hotela.

16. člen
Prodaja blaga

16. 1. Festival Ljubljana lahko opravlja na blagajni Križank tudi dejavnost prodaje promocijskega materiala oziroma drugega blaga.

16. 2. V primeru reklamacije je treba vrniti kupljeno blago na blagajno Križank nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če kupec ni odgovoren za uničenje, okvaro, izgubo ali zmanjšanje količine blaga.

16. 3. Menjava blaga je možna le ob predložitvi originalnega računa in ob nadaljnjem pogoju, da je blago nerabljeno, nepoškodovano in v originalni, nepoškodovani in ne polepljeni embalaži.

16. 4. Za vrnjeno blago Festival Ljubljana kupcu takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema reklamacije, vrne kupnino. Vračilo kupnine izvrši Festival Ljubljana na osebni oziroma transakcijski račun kupca. Vračilo kupnine v gotovini ni mogoče.

16. 5. Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in neskladnosti blaga natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

IV. PRITOŽBENI POSTOPEK IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
17. člen
Pritožbeni postopek

17. 1. Obiskovalec oziroma kupec lahko odda pritožbo v zvezi s storitvijo Festivala Ljubljana v pisni obliki na elektronski naslov blagajna@ljubljanafestival.si ali info@ljubljanafestival.si ali s priporočenim pismom na naslov:

Festival Ljubljana
Trg francoske revolucije 1
1000 Ljubljana – s pripisom: ZA TRŽENJE

17. 2. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

17. 3. V pritožbi mora obiskovalec oziroma kupec navesti kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov) ter podati natančen opis dogodka oziroma razlogov za pritožbo.

17. 4. Festival Ljubljana bo pritožbo obravnaval v roku 8 dni od prejema pisne pritožbe. V tem roku je Festival Ljubljana dolžan obiskovalcu ali kupcu posredovati pisni odgovor na posredovano pritožbo.

17. 5. Festival Ljubljana si bo prizadeval za mirno rešitev morebitnega spora.

18. člen
Varovanje osebnih podatkov in izjava o zaupnosti

18. 1. Festival Ljubljana deluje kot upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov v naslednjih primerih:

 • nakup vstopnic: namen je izvedba pogodbe ter pravočasno obveščanje o morebitnih spremembah (lokacija, termin) ali odpovedi dogodkov,
 • pritožba v okviru pritožbenega postopka (točka 17.1. in naslednje): namen obdelave je rešitev pritožbenega postopka, ki izvira iz pogodbenega odnosa, ter zadostitev zakonskim standardom v zvezi z reševanjem pritožbenega postopka po Zakonu o varstvu potrošnikov.

18. 2. Festival Ljubljana v primeru iz prejšnje točke zbira in obdeluje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov.

18. 3. Festival Ljubljana obdeluje zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

18. 4. Politika Festivala Ljubljana v zvezi z upravljanjem in obdelavo osebnih podatkov je naslednja:

 • podatkov nikoli ne daje v najem, jih ne prodaja in ne dovoli, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov,
 • pogodbenim obdelovalcem omogoča obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov, kot je določena z veljavno zakonodajo,
 • osebne podatke hrani dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili zbrani,
 • zavezuje se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov,
 • osebne podatke obdelujejo samo za to pooblaščene osebe Festivala Ljubljana in pooblaščene osebe pogodbenih obdelovalcev,
 • pravila o varstvu osebnih podatkov v bodoče spreminja in dopolnjuje v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

18. 5. Festival Ljubljana zbira in obdeluje osebne podatke (prva alineja točke 22.1. teh splošnih pogojev) na podlagi:

 • točke b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba),
 • točke c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe,
 • točka e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe,
 • točka f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe.

18. 6. Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (pravica do preklica privolitve, pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate Festival Ljubljana po pošti na naslovu Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na blagajna@ljubljanafestival.si ali info@ljubljanafestival.si.

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon 01 230 97 30, e-naslov gp.ip@ip-rs.si.

V. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Spremembe Splošnih pogojev

19. 1. Festival Ljubljana lahko v primeru sprememb predpisov, ki se nanašajo na poslovanje Festivala Ljubljana, vključno s predpisi s področja varovanja osebnih podatkov ali katerihkoli drugih predpisov, in v primeru sprememb lastne poslovne politike, spreminja in/ali dopolnjuje splošne pogoje.

19. 2. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve splošnih pogojev začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev splošnih pogojev nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

20. člen
Odgovornost

Informacije, objavljene na spletni strani Festivala Ljubljana, so izključno informativne narave. Festival Ljubljana ne prevzema nobene odgovornosti za popolnost, vsebinsko pravilnost in ažurnost informacij. Fotografije, multimedijske vsebine, dokumenti in opisi ne zagotavljajo lastnosti dogodkov.

Ljubljana, maj 2023