V skladu s podaljšanjem Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/2020) so prireditve Festivala Ljubljana odpovedane. Več informacij najdete tukaj.

Blagajna Križank je trenutno zaprta.

Pomembne informacije

SPLOŠNI POGOJI FESTIVALA LJUBLJANA

POMEMBNO OBVESTILO OBISKOVALCEM

Vse obiskovalce obveščamo, da so v času veljavnosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/2020) odpovedane prireditve Festivala Ljubljana. Blagajna Križank bo do nadaljnjega zaprta, nakup vstopnic lahko opravite na spletni strani ljubljanafestival.si in spletnih prodajnih mestih mojekarte.si.

Ker se epidemiološka slika nenehno spreminja, vse obiskovalce naprošamo, da za novosti in aktualne informacije v zvezi z izvedbo prireditev spremljajo objave na spletni strani in družbenih omrežjih Festivala Ljubljana.

Skladno z Odlokom o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 143/2020) je na vseh javnih mestih obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok v zaprtih javnih prostorih.

Vse obiskovalce vljudno prosimo, da se obveznih in priporočenih preventivnih ukrepov za omejevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 dosledno držijo ter s tem poskrbijo za svoje zdravje in zdravje drugih.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

1. PONUDNIK STORITEV

1.1. FESTIVAL LJUBLJANA
Trg francoske revolucije 1
1000 Ljubljana

2. SPLOŠNO
2.1. Obiskovalci in obiskovalke (v nadaljevanju se za oba spola uporablja beseda »obiskovalec«) oziroma kupci prireditev Festivala Ljubljana so dolžni ob prihodu na prizorišče izklopiti mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile potek prireditve.
2.2. Kakršnokoli zvočno in/ali slikovno snemanje ali fotografiranje prireditev Festivala Ljubljana je strogo prepovedano. Festival Ljubljana ima pravico obiskovalca, ki ravna v nasprotju s to točko, odstraniti s prizorišča prireditve. V tem primeru obiskovalec nima pravice do kakršnegakoli nadomestila za kupljeno vstopnico in odgovarja Festivalu Ljubljana za morebitno škodo, ki bi Festivalu Ljubljana nastala kot posledica navedenega ravnanja obiskovalca.
2.3. Festival Ljubljana ima pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišč in ure začetka prireditve, in sicer v primerih, kot so, vendar ne izključno: bolezni izvajalcev, vremena, ki onemogoča izvedbo dogodka, druge višje sile, zaradi dejanj obiskovalcev v nasprotju s temi splošnimi pogoji itd.
2.4. V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

3. POLETNO GLEDALIŠČE KRIŽANK
3.1. Del prizorišča, ki je v Poletnem gledališču namenjen obiskovalcem, ni pokrit, kar pomeni, da so obiskovalci v primeru slabega vremena (dež, veter ipd.) lahko izpostavljeni neugodnim vremenskim razmeram, pri čemer se Festival Ljubljana ne zavezuje, da bo v takšnih primerih spremenil program, lokacijo prizorišča in/ali uro začetka dogodka.
3.2. Sedeži v vrstah: 9. a, 14. in 15., sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder Poletnega gledališča Križank. Obiskovalci prireditev, ki bodo prireditev spremljali iz prej navedenih sedežev, nimajo pravice niti do znižanja kupnine, niti do vračila kupnine in niti do kakršnegakoli nadomestila za takšno vstopnico. Šteje se, da se obiskovalec z nakupom takšne vstopnice strinja s prej navedenimi lastnostmi predmetnih sedežev.

4. PRIREDITVE Z REZERVNO LOKACIJO IN/ALI REZERVNIM TERMINOM
4.1. Festival Ljubljana nekatere prireditve organizira na način, da določi tudi rezervno lokacijo in/ali rezervni termin, kar je navedeno na spletni strani ljubljanafestival.si in na vstopnici, na kateri je navedena oznaka rezervne lokacije in/ali rezervnega termina ter morebitne druge pomembne informacije.
4.2. V primeru izvedbe prireditve iz točke 4.1 na rezervni lokaciji in/ali v rezervnem terminu bosta izbrana lokacija oziroma termin objavljena najkasneje na dan dogodka na spletni strani: ljubljanafestival.si .
4.3. V primeru izvedbe prireditve na rezervni lokaciji in/ali v rezervnem terminu obiskovalec oziroma kupec ni upravičen niti do znižanja kupnine, niti do vračila kupnine, niti do kakršnegakoli nadomestila in niti do menjave vstopnice za drugo prireditev Festivala Ljubljana.

5. VRAČILO DENARJA IN MENJAVA VSTOPNIC
5.1. V primeru, da je prireditev prekinjena ali da prireditev ni izvedena zaradi izpada električne energije, hrupa, vremena ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika ali višje sile (v nadaljevanju: »razlogi za prekinitev«), obiskovalec oziroma kupec ni upravičen do vračila kupnine, menjave vstopnice ali kakršnegakoli drugega nadomestila za kupljeno vstopnico.
5.2. V primeru odpovedi prireditve, razen iz razlogov pod točko 5.1., ima obiskovalec oziroma kupec skladno s temi splošnimi pogoji pravico do povrnitve kupnine za plačljivo vstopnico ali pravico do menjave plačljive vstopnice za vstopnico za katerokoli drugo prireditev Festivala Ljubljana.
5.3. Menjava vstopnice skladno s točko 5.2. teh splošnih pogojev je mogoča zgolj v primeru plačljivih vstopnic, in da so za izbrano prireditev še na voljo proste vstopnice ter pod nadaljnjim pogojem, da obiskovalec oziroma kupec doplača morebitno razliko v ceni vstopnice.
5.4. Menjava vstopnic ni mogoča za prireditve, ki so organizirane v koprodukciji z drugimi organizatorji.
5.5. Obiskovalec oziroma kupec lahko pravico do povrnitve kupnine za plačljivo vstopnico uveljavi na prodajnem mestu, kjer je bila vstopnica kupljena.
5.6. V primeru spletnega nakupa vstopnice obiskovalec oziroma kupec uveljavlja pravice do menjave ali vračila kupnine na spletnem prodajnem mestu prodajalca  www.mojekarte.si (Programski atelje A&Z, informacijski inženiring d.o.o., Cesta na Brdo 17, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, EU). E-poštni naslov prodajalca je: info@mojekarte.si.
5.7. Menjava oziroma vračilo kupnine za plačljive vstopnice je možna v roku 30 dni od dneva odpovedane prireditve. Obiskovalec oziroma kupcu se kupnina vrne v višini zneska, ki ga je obiskovalec oziroma kupec dejansko plačal za nakup vstopnice. V primeru menjave vstopnice se za menjalno razmerje upošteva vrednost vstopnice, ki jo je obiskovalec in kupec dejansko plačal. Festival Ljubljana v nobenem primeru obiskovalcu oziroma kupcu, ki se je odločil za menjavo vstopnice, ne povrne morebitne razlike v ceni med prvotno kupljeno vstopnico in vstopnico za drugo prireditev.
5.8. Obiskovalec oziroma kupec v primerih iz točke 2.3. teh splošnih pogojev nima pravice do menjave ali vračila kupnine za vstopnico.

6. GIBALNO OVIRANE OSEBE
6.1. Festival Ljubljana obiskovalcem, ki so gibalno ovirane osebe na invalidskem vozičku, omogoča prost vstop na prireditve.
6.2. Gibalno ovirane osebe, ki se želijo udeležiti prireditve Festivala Ljubljana, morajo svojo željo po udeležbi obvezno predhodno najaviti, in sicer na telefonsko številko 01 241 60 26 oziroma 01 241 60 28.
6.3. Prost vstop na prireditve je osebam iz prejšnje točke omogočen do zapolnitve prostih mest, pri čemer se prosta mesta dodelijo osebam po načelu vrstnega reda po trenutku prijave.
6.4. Spremljevalec gibalno ovirane osebe mora vstopnico kupiti.

7. DARILNI BONI
7.1. Imetnik darilnega bona izdajatelja Festival Ljubljana lahko darilni bon unovči za nakup vstopnice za katerokoli prireditev Festivala Ljubljana.
7.2. Darilni bon je mogoče unovčiti za katerokoli prireditev Festivala Ljubljana, pod pogojem, da je za izbrano prireditev na voljo prosta vstopnica.
7.3. Vrednost darilnega bona je označena na bonu. V primeru, da je vrednost vstopnice višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko v vrednosti doplačati. V primeru, da je vrednost vstopnice nižja od vrednosti darilnega bona, Festival Ljubljana imetniku darilnega bona razlike v vrednosti ni dolžan izplačati.
7.4. Darilni bon je prenosljiv in se lahko prenese na tretjo osebo brez omejitev, unovčiti pa ga je treba v roku 5 let od dne izdaje.

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN IZJAVA O ZAUPNOSTI
8.1. Festival Ljubljana deluje kot upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov v naslednjih primerih:
– pritožba v okviru pritožbenega postopka (točka 8.1. in naslednje): namen obdelave je rešitev pritožbenega postopka, ki izvira iz pogodbenega odnosa, ter zadostitev zakonskim standardom v zvezi z reševanjem pritožbenega postopka po Zakonu o varstvu potrošnikov.
8.2. Festival Ljubljana v primeru iz prejšnje točke zbira in obdeluje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov.
8.3. Festival Ljubljana obdeluje zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
8.4. Politika Festivala Ljubljana v zvezi z upravljanjem in obdelavo osebnih podatkov je naslednja:
– podatkov nikoli ne daje v najem, jih ne prodaja in ne dovoli, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov,
– pogodbenim obdelovalcem omogoča obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov, kot je določena z veljavno zakonodajo,
– osebne podatke hrani dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili zbrani,
– zavezuje se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov,
– osebne podatke obdelujejo samo za to pooblaščene osebe Festivala Ljubljana in pooblaščene osebe pogodbenih obdelovalcev,
– pravila o varstvu osebnih podatkov v bodoče spreminja in dopolnjuje v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov,
8.5. Festival Ljubljana zbira in obdeluje osebne podatke (prva alineja točke 8.1. teh splošnih pogojev) na podlagi:
– točke b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (‘GDPR’),
– točke c) prvega odstavka 6. člena GDPR,
– točka e) prvega odstavka 6. člena GDPR,
– točka f) prvega odstavka 6. člena GDPR.
8.6. Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (pravica do preklica privolitve, pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate Festival Ljubljana, in sicer na podatke, navedene v točki 1.1. teh splošnih pogojev.
8.7. Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na naslov Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon 01 230 97 30, e-naslov gp.ip@ip-rs.si.

9. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJE
9.1. Festival Ljubljana lahko v primeru sprememb katerihkoli predpisov, ki so v zvezi s poslovanjem Festivala Ljubljana, vključno s predpisi s področja varovanja osebnih podatkov ali katerihkoli drugih predpisov, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te splošne pogoje.
9.2. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve teh splošnih pogojev začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev teh splošnih pogojev nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

10. PRITOŽBENI POSTOPEK
10.1. Obiskovalec oziroma kupec odda pritožbo v zvezi s storitvijo Festivala Ljubljana v pisni obliki na elektronski naslov nina.tertnik@ljubljanafestival.si ali s priporočenim pismom na naslov:

Festival Ljubljana
Trg francoske revolucije 1
1000 Ljubljana – s pripisom: ZA TRŽENJE.

10.2. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
10.3. V pritožbi mora obiskovalec oziroma kupec navesti kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov) in podati natančen opis dogodka oziroma razlogov za pritožbo.
10.4. Festival Ljubljana bo pritožbo obravnaval v roku 8 dni od prejema pisne pritožbe. V tem roku je Festival Ljubljana dolžan obiskovalcu ali kupcu posredovati pisni odgovor na posredovano pritožbo.
10.5. Festival Ljubljana si bo prizadeval za mirno rešitev morebitnega spora.

Vsi splošni pogoji veljajo za leto 2020.