Tiskovna konferenca z mezzosopranistko Elino Garančo in dirigentom Ionom Marinom, 28. 6. 2017