Franc Avsenek, viola
Hinko Haas, klavir, 8. 8. 2016