Anna Netrebko, sopran
Yusif Eyvazov, tenor, 8. 8. 2021