Statement by Anna Netrebko and Yusif Eyvazov for the media, 15. 8. 2020